Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen har ökat kraven på hur företag får behandla kunders personuppgifter.

Den nya lagen omfattar inte juridiska personer, d v s företag, utan riktar sig till privatpersoner och deras personuppgifter.

En personuppgift är ”en eller flera uppgifter i kombination som indirekt eller direkt kan identifiera en fysisk person.”

Vi vill att du och ditt företag ska känna er trygga och säkra när ni delar era uppgifter med oss.

I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi hanterar och lagrar uppgifter enligt gällande lagstiftning (2016/679/EU) och den ska göra det enklare för dig att förstå hur Elteknik samlar in och använder din information samt förklarar även dina rättigheter.


Rättslig grund, ändamål samt lagringstid av personuppgifter

Det finns fyra olika huvudindelningar av rättsliga grunder för behandling av personliga uppgifter av vilka vi behandlar personuppgifter för avtalsförhållandes skull. D v s för att vi ska kunna leverera våra tjänster till er.

För att ingå avtal med Elteknik är det därför en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter, då vi inte kan ingå avtal med dig eller den juridiska person du företräder utan dessa uppgifter.

Personuppgifter gällande en kund utgör därför en rättslig grund för att vi ska få behandla dem. Det är uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra det avtal som ingåtts med er som kund eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet har ingåtts.

Om du kontaktar Elteknik per telefon, brev eller e-post, kan vi komma att lagra korrespondensen om det behövs för att utföra uppdrag enligt ingångna avtal. Dessa uppgifter kan då innehålla personuppgifter.

All information som lagras hos oss lagras digitalt och krypterat på våra servrar med molnbackup och vi lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Elteknik kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tiden som avtalen löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet som upprättas mellan dig och Elteknik.

Därefter kommer dina personuppgifter för framtida referens att arkiveras i vårt kundregister tillsammans med respektive projekts data.

Vi sparar inte mer information än nödvändigt och raderar i möjligaste mån överflödig information som ej längre behövs.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Elteknik i Helsingborg AB, org.nr: 556600-7059, Pinnmogatan 1, 254 64 Helsingborg.


Vilka personuppgifter har vi?

I våra kund-, adress- och projektregister behandlar vi följande:

  • Företagsnamn
  • Adresser
  • Organisationsnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadresser
  • Bilder

Namn och e-postadress till en kontaktperson inom ert företag kan även finnas registrerat hos oss. Dessa uppgifter uppfyller då kriterierna för personuppgifter för fysisk person och samtycke till lagring av denna information anses ha inhämtats i samband med att avtalet ingicks med oss.

De bilder vi arkiverar är bilder tagna vid platsbesök på de objekt och ingår som en del i det materiel vi behöver internt för att kunna fullgöra våra uppdrag. Vidare delar vi även bilder på vår hemsida för att visa olika referensobjekt i reklamsyfte för vårt företag och våra tjänster. Vi försöker på alla bilder så långt det går att undvika att privatpersoner fångas på bild. I de fall det inte går att undvika säkerställer vi att dessa är oidentifierbara före eventuell publicering.


Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrade om dig eller ditt företag. Om du anser att den information vi har på något sätt är felaktig har du rätt att få den korrigerad. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, (om förutsättning finns enligt EU:s dataskyddsförordning).

Om du har några frågor rörande denna policy, dina rättigheter, behandlingen av dina personuppgifter eller om du önskar att bli bortplockad från våra register är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter hittar du på www.eltab.se/kontakt